Thứ hai 15/8/2022
in trang
Kế hoạch kiểm tra triển khai các nhiệm vụ phát triển KT-XH, công tác thu, chi ngân sách, XDCB 2014
 
Ngày 03/6/2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 778 /KH-UBND kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, công tác thu, chi ngân sách và tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2014 của các huyện, thành phố.
 
I. Thành phần.
  
 Đ/c Nguyễn Chương – P.Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn;
  
Đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương;
 
 Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, CV khối TM, CN.
 
  II. Nội dung:
 
 1/ Nghe báo cáo đánh giá tình hình phát triển – kinh tế xã hội 05 tháng, ước thực hiện 06 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2014 (Yêu cầu đánh giá theo từng lĩnh vực, chỉ tiêu năm 2014).
 
 2/ Nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách trên địa bàn, bao gồm:
 
Thu NSNN trên địa bàn: Thực hiện 05 tháng, ước 06 tháng và ước cả năm (Trong đó báo cáo rõ tình hình nợ đọng thuế).
 
 Chi ngân sách: Thực hiện 05 tháng, ước 06 tháng và cả năm (Trong đó báo cáo rõ tình hình thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh, xã hội).
  
 Tình hình quản lý, giải ngân thanh toán vốn đầu tư XDCB (Báo cáo rõ từng nguồn vốn: Nguồn vốn do tỉnh quản lý, nguồn vốn do huyện quản lý; nguồn vốn Chương trình MTQG và TPCP…). Bao gồm:
 
 Dư tạm ứng các dự án từ năm 2011 trở về trước (Chi tiết theo từng dự án? nguyên nhân? giải pháp?)
 
Tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2014; những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ?
 
Tình hình lập, thẩm tra báo cáo quyết toán các dự án hoàn thành.
  
3/ Nghe báo cáo và kiểm tra thực địa tình hình triển khai thực hiện các dự án thuỷ điện trên địa bàn (các Huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Nậm Nhùn).
  
4/ Kiểm tra tình hình thực hiện dự án 02 cầu qua sông Đà thuộc dự án 03 cầu qua Sông Đà và hệ thống đường ngang phía Tây Sông Đà theo tiến độ Chủ đầu tư (Sở Giao thông Vận tải) đã cam kết.
  
5/ Báo cáo tình hình thực hiện cung ứng vật tư, xăng dầu, các hàng hoá thiết yếu trên thị trường và công tác quản lý nhà nước về giá cả, chất lượng hàng hoá.
  
6/ Những kiến nghị, đề xuất đối với UBND tỉnh về các nội dung trên.
 
III. Thời gian:
   
Dự kiến từ ngày 09/6-20/6/2014 (Thời gian cụ thể làm việc với từng đơn vị sẽ thông báo sau). 
 
Thu Hoài