Thứ tư 5/10/2022
in trang
Văn phòng UBND thi đua cao điểm tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp
 
Nhằm hưởng ứng mạnh mẽ đợt thi đua cao điểm, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử. Ngày 20/4, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 248/KH-VPUBND Tổ chức thực hiện đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
   
Trong đó, cán bộ công chức, viên chức, người lao động sẽ thi đua ở các nội dung: Thi đua thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đúng quy định của pháp luật và tiến độ theo chi đạo của tỉnh.
       
Thi đua tham mưu thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh. Tổ chức phổ biến, quán triệt Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần trách nhiệm, tự giác của công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện công tác bầu cử.
    
Thi đua tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và y tế, nhất là phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian trước, trong và sau cuộc bầu cử; tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của công dân, không để xảy ra “điểm nóng” về khiếu kiện, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, lợi dụng khiếu nại, tố cáo để vi phạm pháp luật về bầu cử.
 
BBT