Thứ bảy 13/8/2022
in trang
Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết CT tổng thể CCHC
 
Để thực hiện có hiệu quả Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện công tác tốt cải cách hành chính, trong đó tập trung một số nhiệm vụ:
   
1 là: Tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình. Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Triển khai nghiêm túc, đảm bảo thời gian, hiệu quả các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
  
2 là: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật để kịp thời phát hiện và xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật.
 
3 là: Tiếp tục rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền cắt giảm, đơn giản hóa các quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp và nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước, đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính giảm tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp, giảm thời gian đi lại và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tăng cường phối hợp giữa cơ quan hành chính nhà nước để tiếp tục phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu và công khai, minh bạch.
 
4 là: Tập trung rà soát, tham mưu trình cấp có thẩm quyền quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị không đáp ứng tiêu chí và điều kiện thành lập quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ, Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ theo hướng giảm mạnh đầu mối các tổ chức trung gian. Đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, rà soát, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện sang công ty cổ phần.
 
Tăng cường phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa cấp tỉnh và địa phương, giữa cấp trên và cấp dưới, gắn với quyền hạn và trách nhiệm; khuyến khích sự năng động, sáng tạo và phát huy tính tích cực, chủ động của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước.
 
5 là: Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao kỹ năng, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.
 
6 là: Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí đối với các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập; phân loại và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện nghiêm túc quy trình công khai ngân sách.
 
7 là: Triển khai thực hiện đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được cụ thể tại Kế hoạch số 1275/KH-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 và Kế hoạch số 1880/KH-UBND ngày 07/9/2020 triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Lai Châu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ lề lối, phương thức làm việc, thay đổi căn bản phương thức chỉ đạo, điều hành, quản lý từ thủ công truyền thống sang điện tử và dựa trên dữ liệu số.
 
8 là: Tập trung tuyên truyền, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
 
9 là: Tăng cường hơn nữa sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, các đoàn thể, người dân, xã hội. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính, xác định những lợi ích thiết thực, hiệu quả mà công cuộc cải cách hành chính đem lại cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.
 
Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu, Báo Lai Châu
 
Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu: Tiếp tục duy trì chuyên mục để đưa tin, bài về công tác cải cách hành chính thường xuyên. Kịp thời đưa tin biểu dương, nêu gương người tốt, việc tốt; phê bình những cơ quan, đơn vị thực hiện chưa tốt.
 
Báo Lai Châu: Thường xuyên đưa tin bài về cải cách hành chính trên các số Báo điện tử và báo giấy của địa phương.
 
Ban Biên tập