Thứ hai 23/5/2022
in trang
Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu
 

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 230 /KH-VPUBND về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Kế hoạch nhằm mục đích nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo Văn phòng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xác định việc bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết là tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các ngành.

Kế hoạch tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp như: Đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đội ngũ CCVCNLĐ về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giải quyết tố cáo và công tác bảo vệ người tố cáo; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xử lý nghiêm các vi phạm; nâng cao trách nhiệm trong đội ngũ công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với công tác bảo vệ người tố cáo; tăng cường công tác giám sát của Công đoàn; thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng người phát hiện tố giác, người đấu tranhc hống tham nhũng lãng phí, tiêu cực.
 

 Xem chi tiết Kế hoạch tại đây.

 
Thu Hoài BT