Thứ tư 3/3/2021
in trang
Triển khai xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4
 
Ngày 11 tháng 02 năm 2014, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 263 -CV/ĐU tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).
 
Căn cứ kết quả kiểm điểm và kết luận của cấp ủy đối với những hạn chế, khuyết điểm của mỗi tập thể cấp ủy và các cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và những hạn chế, khuyết điểm mới phát sinh sau kiểm điểm cuối năm 2013.
  
Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu đối với tập thể các cấp ủy trong quá trình xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá rõ tình hình và kết quả thực hiện việc sửa chữa khuyết điểm, bổ sung các hạn chế, khuyết điểm mới phát sinh sau kiểm điểm cuối năm 2013, xác định đầy đủ nhiệm vụ, biện pháp cụ thể, phân công rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân thực hiện.
 
Đối với các cá nhân cán bộ, đảng viên trong quá trình xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, đánh giá rõ tình hình và kết quả thực hiện việc sửa chữa khuyết điểm, bổ sung các hạn chế, khuyết điểm mới phát sinh sau kiểm điểm cuối năm 2013, đưa ra các biện pháp cụ thể trong việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm.
 
Kế hoạch khắc phục sửa chữa khuyết điểm của tập thể, cá nhân gửi về Đảng ủy Văn phòng qua phòng Hành chính – Tổ chức trước ngày 15/02/2014.
 
Thu Hoài