Thứ bảy 13/8/2022
in trang
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
 
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND dự Hội nghị tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh
Trong 2 ngày 27-27/3, tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương... dự Hội nghị. Ngoài ra có điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; điểm cầu các bộ, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở.
 
Hội nghị triển khai quán triệt 5 chuyên đề, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Các chuyên đề gồm: Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chuyên đề 2: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.
 
Sau 2 ngày diễn ra Hội nghị (27-28/3), với 67 điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến trên 7.400 điểm cầu cơ sở, Hội nghị đã thành công tốt đẹp.
 
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII do Ban Bí thư tổ chức là Hội nghị được triển khai đầu tiên, thể hiện được tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Do vậy, thành công của Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cấp ủy các cấp, là cơ sở quan trọng để các tổ chức đảng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết. 
 
Đồng thời đề nghị Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức Đảng: Quan tâm lãnh chỉ đạo tổ chức nghiêm túc các Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên chưa được tham gia tại Hội nghị lần này; xây dựng chương trình hành động và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chỉ đạo cơ quan báo chí, phương tiện truyền thông đại chúng, báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến đông đảo quần chúng Nhân dân về nội dung cơ bản của các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng…
 
BBT