Thứ tư 5/10/2022
in trang
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
 

Ngày 3/3, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Theo đó, Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 nhằm tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo Văn phòng trong công tác phòng, chống tham nhũng; nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, gắn với tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về PCTN, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, nâng cao hiệu quả công tác PCTN trong đơn vị; góp phần ổn định an ninh – chính trị, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, tập trung vào các nội dung như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng...

 
BBT