Thứ tư 5/10/2022
in trang
Tuyên truyền, phổ biến kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
 
Ngày 24/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 106-CV/ĐU về việc tuyên truyền, phổ biến kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Công văn nêu rõ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp; Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đảng, đất nước và Nhân dân. Thực hiện Công văn số 15-CV/BTGĐUK ngày 22/02/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tuyên truyền, phổ biến kết quả Đại hội XIII của Đảng, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các chi bộ trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong chi bộ; lựa chọn nội dung tuyền truyền phù hợp, có trọng tâm, điểm nhấn nổi bật, tạo sự lan tỏa sâu rộng về kết quả Đại hội; gắn tuyên truyền với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị về thành công của Đại hội XIII.
 
Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các chi bộ nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Đảng ủy Văn phòng qua phòng Hành chính – Tổ chức (bộ phận giúp việc Đảng ủy) trước ngày 26/02/2021 để tổng hợp báo cáo Đảng ủy cấp trên./.
 
Thu Hoài