Thứ tư 5/10/2022
in trang
Triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền
 
Ngày 02/02, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 84/VPUBND về việc một số nội dung tuyên truyền.
 
Công văn nêu rõ: Thực hiện Công văn số 17-CV/BCSĐ ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quy định số 234-QĐ/TW ngày 08/9/2020 của Ban Bí thư về thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Công văn số 322/CAT-PV01 ngày 02 tháng 01 năm 2021 của Công an tỉnh Lai Châu về việc tuyên truyền phổ biến Luật Cư trú năm 2020; Công văn số 90/STP-PBGDPL ngày 29/01/2021 của Sở Tư pháp về việc tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu trưởng các phòng, ban, trung tâm trực thuộc triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị một số nội dung sau:
1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy định số 234-QĐ/TW ngày 08/9/2020 của Ban Bí thư về thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước (có Kế hoạch số 20-KH/TW ngày 31 tháng 12 năm 2020 kèm theo).
Trung tâm Tin học và Công báo căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu, quán triệt, triển khai đến viên chức, phóng viên, biên tập viên nắm vững những nội dung quy định cụ thể nêu trong Quy định số 234-QĐ/TW nhất là nội dung liên quan nguyên tắc thông tin và chỉ đạo, định hướng thông tin.
2. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản Luật Cư trú năm 2020 gồm 7 chương, 38 điều quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; việc đăng ký quản lý cư trú; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú. Luật Cư trú số 68/2020/QH14 được đăng tải lên mục “Phổ biến giáo dục pháp luật” trên Trang Thông tin điện tử tỉnh tổng hợp của Công an tỉnh Lai Châu, tại địa chỉ http://congan.laichau.gov.vn.
3. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày Chủ nhật 23/5/2021; đây là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước, chính vì vậy các phòng, ban, trung tâm tăng cường công tác tuyên truyền một số nội dung sau:
- Từ tháng 01/2021 đến 15/3/2021 tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bẩu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, quyền nghĩa vụ của cử tri.
- Từ 16/3/2021 đến 23/5/2021 tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của các cử tri, các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử.
- Sau ngày bầu cử 23/5/2021, tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử, trách nhiệm của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và các đại biểu trong nhiệm kỳ 2021-2026.
Các văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp được đăng tải tại địa chỉ http://pbgdpl.laichau.gov.vn.
Các phòng, ban, trung tâm căn cứ vào tình hình thực tế để có các hình thức tuyên truyền, phổ biến cho phù hợp.
 
BT