Thứ tư 5/10/2022
in trang
Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 02/2021
 
Thực hiện Hướng dẫn số 18-HD/BTGĐUK, ngày 27/01/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về nội dung tuyên truyền tháng 02/2021; Công văn số 69-CV/ĐUK, ngày 25/01/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 07-KH/TU; Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các chi bộ trực thuộc tập trung tuyên truyền 09 nội dung theo Hướng dẫn số 18-HD/BTGĐUK ngày 27/01/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
 
Ngoài ra cần nhấn mạnh một số sự kiện nổi bật diễn ra trong tháng 02 năm 2020 như: Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021) gắn với hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu (Tuyên truyền theo Công văn số 97-CV/ĐU ngày 28/01/2021 của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh); 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2021) và các sự kiện quan trọng khác….
 
Quán triệt, triển khai Kế hoạch số 07-KH/TU ngày 06/01/2021 của Tỉnh ủy về hành động thực hiện Kế luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 đến toàn thể cán bộ, đảng viên quần chúng (Có Kế hoạch số 07-KH/TU gửi kèm theo).
 
bt