Thứ bảy 2/7/2022
in trang
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021
 

Ngày 28/1, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số  97CVĐU V/v hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Nội dung tuyên truyền bao gồm: Truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; nêu bật những mốc son chói lọi của Đảng qua 91 năm thành lập, xây dựng và phát triển; những thắng lợi vĩ đại và những thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Những kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các cấp, các tổ chức đảng, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 08- QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đối ngoại của tỉnh; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; công tác xây dựng Đảng và đấu tranh phòng chống tham nhũng trong năm 2020; các phong trào thi đua yêu nước.

Những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về; ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tệ nạn, cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết.

Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hoà bình” chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 như: Chương trình nghệ thuật quần chúng và tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa Xuân Tân Sửu năm 2021; các lễ hội tại các huyện, thành phố…

Hình thức tuyên truyền: Tổ chức tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt của chi bộ. Bên cạnh đó vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng: Trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối, Trang thông tin điện tử Văn phòng; trên internet, mạng xã hội.

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh yêu vầu các chi bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo nội dung trên về kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và mừng Xuân Tân Sửu tạo không khí vui mừng, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Tăng cường nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; đấu tranh, phản bác các thông tin, luận điệu xuyên tạc sự thật của các thế lực thù địch liên quan đến lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; kịp thời định hướng dư luận xã hội nhằm tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức trong Đảng và trong xã hội.

Vận động đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; khắc phục mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước trong các hoạt động mừng Xuân Tân Sửu 2021.

Quán triệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tinh thần chấp hành nghiêm túc giờ giấc, nội quy làm việc của cơ quan, đơn vị sau thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán, bảo đảm công việc được thông suốt, hiệu quả.

Giao chi bộ Hành chính – Tổ chức theo dõi, đôn đốc các chi bộ thực hiện tốt công tác tuyên truyền; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của Đảng bộ với Đảng ủy cấp trên.

Giao Chi bộ Tin học và Công báo tham mưu cho Đảng ủy viết tin, bài tuyên truyền về  kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và các hoạt động mừng Xuân Tân Sửu; lựa chọn một số khẩu hiệu tuyên truyền đăng tải trên Trang thông tin điện tử Văn phòng như:

- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Tân Sửu 2021!

- Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021)!

- Nhiệt liệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! (treo sau khi kết thúc Đại hội XIII của Đảng)

- Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc Lai Châu ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021!

- Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

- Đảng Cộng sản Việt Nam – Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam!

- Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởnh Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ năm cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam!

- Đón Tết Tân Sửu 2021 vui tươi, lãnh mạnh, an toàn, tiết kiệm!

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

 
BT