Thứ hai 23/5/2022
in trang
Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân
 
Toàn văn Thông báo kết luận số 01/TB-UBND, ngày 04/01/2021 của UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với đại diện Nhân dân xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường.
 
 
Ngày 24 tháng 12 năm 2020, đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với đại diện Nhân dân xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường. Dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Giao thông Vận tải, Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh; Đại diện Lãnh đạo: Huyện uỷ, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các phòng, ban chuyên môn của huyện Tam Đường; đại diện Lãnh đạo: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hồ Thầu và đại diện Nhân dân của 08 bản thuộc xã Hồ Thầu (gồm các bản: Rừng Ổi, Đội 4, Sì Thâu Chải, Chù Lìn, Gia Khâu, Phô Hồ Thầu, Nhiều Sang, Tả Chải).
 
Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020, những vấn đề mà dư luận xã hội và Nhân dân quan tâm. Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, nhân dân xã Hồ Thầu đã có nhiều ý kiến phát biểu, đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và UBND huyện Tam Đường. Sau khi nghe ý kiến trả lời, đối thoại của các sở, ngành tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Tam Đường, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:
 
1. Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hồ Thầu đạt được năm 2020, một số kết quả nổi bật như: 100% các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch; Phát triển nông - lâm nghiệp được quan tâm đầu tư, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi được chú trọng, một số cây trồng đều đạt chỉ tiêu kế hoạch giao; duy trì và nâng cao 19/19 tiêu chí nông thôn mới; làm tốt công tác an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm; an ninh - quốc phòng được giữ vững; đặc biệt, Nhân dân xã quan tâm phát triển du lịch cộng đồng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc…. Trong thời gian tới, đề nghị Nhân dân xã Hồ Thầu nói riêng, Nhân dân huyện Tam Đường nói chung phát huy nội lực, khai thác thế mạnh của địa phương, cùng với Nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm xây dựng tỉnh Lai Châu ngày càng phát triển.
 
2. Về một số kiến nghị của Nhân dân xã Hồ Thầu:
 
2.1. Giao Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường chủ trì:
  
- Xây dựng thêm được nhiều sản phẩm OCOP; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; hướng dẫn, hỗ trợ các bản xây dựng hương ước, quy ước để Nhân dân cam kết phát triển cộng đồng du lịch.
 
- Rà soát các nghĩa địa của xã Hồ Thầu nói riêng và huyện Tam Đường nói chung; tuyên truyền, khuyến khích Nhân dân đưa về khu tập trung.
 
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng cử cán bộ chuyên môn xuống kiểm tra thực địa khu vực sạt lở và đề xuất giải pháp để đảm bảo an toàn cho Nhân dân bản Phô Hồ Thầu.
 
- Nghiên cứu, sử dụng ngân sách huyện đầu tư lan can tại những vị trí nguy hiểm dọc tuyến đường lên bản Sì Thâu Chải.
- Chỉ đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, chuẩn xác lại diện tích đủ điều kiện hưởng phí dịch vụ môi trường rừng của bản Chù Lìn để đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi trả theo quy định.
 
2.2. Đối với các kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách: Giao Sở Nội vụ nghiên cứu, trong quá trình xây dựng chính sách, có ý kiến với cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
 
3. Các sở, ngành tỉnh, UBND huyện Tam Đường theo chức năng, nhiệm vụ được giao và lĩnh vực quản lý quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện để xã Hồ Thầu ngày càng phát triển.
 
Trên đây là Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi tiếp xúc, đối thoại với đại diện Nhân dân xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện Tam Đường và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện.
 
Ban biên tập