Thứ bảy 13/8/2022
in trang
Triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
 

Ngày 29/10, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1545/VPUBND-HC về việc triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

   

Thực hiện Công văn số 1784/SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 15/10/2020 của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; Công văn số 972/STP-PBGDPL ngày 20/10/2020 của Sở Tư pháp về việc hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”. Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu trưởng các phòng, ban, trung tâm trực thuộc triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị những nội dung sau: Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Thư viện, Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ và Thông tư số 05/TT-BVHTTDL ngày 28/8/2020 của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tới công chức, viên chức, người lao động để nâng cao nhận thức của bản thân về vị trí, vai trò của thư viện và phát triển văn hóa đọc, các chính sách của Nhà nước về đầu tư, hỗ trợ và đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển sự nghiệp thư viện và văn hóa đọc. Tuyên truyền, thông tin và vận động công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị mình tham gia hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người” để góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cơ bản, kịp thời cập nhật quy định pháp luật mới, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật. Công chức, viên chức, người lao động tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nhiệm dưới hình thức thi trực tuyến trên Trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật – Bộ Tư pháp (http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx) hoặc trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu (http://pbgdpl.laichau.gov.vn). Cuộc thi diễn ra trong vòng 30 ngày: từ ngày 20/10/2020 đến ngày 20/11/2020. (Thể lệ cuộc thi đăng tải trên Trang Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh).

 
Thu Hoài