Thứ tư 22/9/2021
in trang
Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho đội ngũ làm Báo
 
Nhằm giúp phóng viên, biên tập viên, những người làm Báo nắm vững những vấn đề cơ bản trong Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới;  xu hướng phát triển của báo chí hiện nay và nhiệm vụ đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình...”.
  

Toàn cảnh lớp tập huấn
    
Trên 130 học viên lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí do Hội nhà Báo tỉnh tổ chức đã được bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh năm 2011, được tổ chức vào  sáng ngày 18/11/2011.
   
Nội dung cơ abnr của buổi tập huấn là tập trung bồi dưỡng cho các học viên một số chuyên đề về: Công tác tư tưởng báo chí trước yêu cầu mới;
 
Các nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên, Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu vực quân sự;
 
Mối kết hợp giữa Kinh tế - Quốc phòng, phối hợp hoạt động Quốc phòng - An ninh với Đối ngoại; chiến lược an ninh quốc gia và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn.
 
Những vấn đề cơ bản trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Chống "Diễn biến hòa bình" bạo loại lật đổ của các thế lực tù địch. 
        
Thông qua lớp tập huấn giúp cho đội ngũ làm Báo định hướng được xu hướng phát triển của báo chí hiện đại. Chống lại những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng. 
 
Thu Hoài