Thứ bảy 23/1/2021
in trang
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus nCov
 
Ngày 30/01/2020, UBND tỉnh Ban hành Thông báo số 08/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai các biện pháp ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona.
 
Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo tình hình và công tác triển khai phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua và các ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành liên quan. Chủ tịch UBND tỉnh Kết luận:
 
Cấp uỷ, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và toàn dân phải vào cuộc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh; thực hiện nghiêm Chỉ thi số 03/CT-UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh; Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 23/01/2020; Công văn 141/UBND-VX ngày 28/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
 
Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho việc dự phòng, cách ly, điều tri; chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, thuốc men y tế, trang bị phòng hộ cho nhân dân; đảm bảo đủ kinh phi, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ: Dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phi tại chỗ; nhân lực tại chỗ.
 
Dừng tổ chức các lễ hội, các hoạt động, sự kiện tập trung đông người; trong trường hợp cần thiết tạm dừng các hội nghị, hội thảo để tập trung ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch.
 
Tại Kết luật này Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành, các địa phương trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của sở, ban, ngành để triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút corona gây ra.
 

 

 
Huy Dương