Chủ nhật 17/1/2021
in trang
Triển khai mục tiêu y tế học đường năm hoc 2011 tỉnh Lai Châu
 
Để triển khai thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu y tế học đường năm 2011, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh tại tỉnh. Ngày 27/5, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 610/UBND – VX về việc thực hiện mục tiêu y tế học đường năm học 2011
 
Theo đó Uỷ ban tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm y tế dự phòng tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết mô hình thí điểm y tế trường học; nguồn kinh phí thực hiện bởi nguồn Dự án y tế học đường thuộc chương trình mục tiêu quốc gia y tế năm 2011 theo hướng dẫn tại công văn số 117/DP – KLN ngày 18/2/2011 của cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế.
 
Đồng thời giao sở Tài chính cấp đầy đủ và kịp thời kinh phí đã được phân bổ cho hoạt động y tế học đường theo kế hoạch đã được phê duyệt. định mức chi áp dụng theo hướng dẫn chi của Bộ Tài chính tại công văn số 5018/BTC – HCSN ngày 19/4/2011 về quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011.
 
Nghiêm Đẳng