Thứ ba 26/1/2021
in trang
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh
 
Ngày 11/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.
  
Theo đó các cơ quan đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung:
 
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các Ban QLDA cấp tỉnh, cấp huyện được giao làm chủ đầu tư.
 
Hoàn thiện hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền quyết định giao đất cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các công trình, dự án đang thực hiện, nhưng chưa được giao đất, cho thuê đất; thời gian hoàn thành trước ngày 30/10/2019.
 
Đối với các công trình, dự án khởi công mới chỉ được phép thực hiện sau khi được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
  
Sở Tài nguyên và Môi trường:
 
Tăng cường thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng đất; kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức lập hồ sơ, thủ tục đất đai theo quy định; xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, công khai hành vi vi phạm theo quy định.
 
Tăng cường cập nhật cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính để phản ánh đúng thực trạng sử dụng đất, nhằm mục đích cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính một cách kịp thời.
 
Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:
 
Bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương cho thực hiện các nội dung, nhiệm vụ quản lý đất đai ở địa phương, bảo đảm dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm cho việc đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 11/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 07/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận và cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính trên địa bàn.
 
Tăng cường công tác tuyền truyền, phổ biến chính sách pháp luật về đất đai, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và dự án trên địa bàn đến thôn, bản, tổ dân phố để người dân biết, thực hiện; tuyên truyền, phổ biến để người dân không mua, bán, chuyển nhượng, góp vốn đối với những thửa đất chưa được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (tránh tình trạng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên quy hoạch, trên giấy,… không đúng quy định).
 
Quản lý chặt chẽ đất đai theo quy định; giao trách nhiệm cho chính quyền cấp xã trong việc quản lý, giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất đối với những nơi đã có quy hoạch; tổ chức thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm về đất đai, đặc biệt việc sử dụng đất đai sai mục đích, không đưa đất vào sử dụng, mua, bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái pháp luật; kiên quyết xử lý, thu hồi đất đối với các trường hợp vi phạm, không đưa đất vào sử dụng, sử dụng không đúng mục đích.
 
Chỉ đạo Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật ngay từ khi các vi phạm xảy ra, trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo với cấp có thẩm quyền để xử lý. Xử lý trách nhiệm cán bộ địa chính, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nơi để xảy ra vi phạm mà không xử lý, kéo dài chậm xử lý và chịu trách nhiệm liên đới trước Chủ tịch UBND tỉnh.
 
 Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thành phố:
 
Thực hiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời gian, đúng quy định pháp luật và thực hiện bàn giao đất đã thu hồi cho Chủ đầu tư sau khi UBND tỉnh có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử đụng đất.
 
Tăng cường khai thác, sử dụng hồ sơ, cơ sở dữ liệu địa chính trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm phát huy hiệu quả cơ sở dữ liệu về đất đai và hiệu quả ngân sách nhà nước đã đầu tư.
 
Minh Tiến