Thứ tư 3/3/2021
in trang
Phòng Văn xã
 

1. Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng Văn xã, giúp việc Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối Văn hoá - Xã hội

  

Đ/c Nguyễn Văn Dũng

 

a) Quản lý chung hoạt động của Phòng Văn xã.

  

b) Theo dõi giúp việc đối với các lĩnh vực: Văn hóa, thể thao và du lịch; văn học, nghệ thuật; bình đẳng giới; công tác dân tộc, chính sách dân tộc; thương binh xã hội, người có công; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, cứu trợ nhân đạo; chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.

  

c) Theo dõi các dự án: Đầu tư kết cấu hạ tầng văn hoá - xã hội, sắp xếp ổn định dân cư 2 xã Tà Tổng, Mù Cả huyện Mường Tè; Dự án bảo tồn và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người; chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số.

 

d) Giúp Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo hoạt động của các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thuộc lĩnh vực phân công theo dõi.

 

e) Theo dõi các dự án đầu tư xây dựng giao cho các ngành thuộc lĩnh vực được phân công theo kế hoạch hàng năm.

 

f) Phối hợp với Ban Tiếp công dân tham mưu lãnh đạo tỉnh giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực được giao phụ trách.

 

g) Theo dõi, nắm tình hình hoạt động của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Chữ thập đỏ; Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội (đối với các lĩnh vực được phân công theo dõi).

 

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giao.

 

2. Ông Dương Đình Mai – Phó Trưởng phòng Văn xã, giúp việc Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối Văn hoá - Xã hội

Đ/c Dương Đình Mai

  

a) Theo dõi các lĩnh vực: Y tế; chăm sóc bảo vệ sức khỏe; dân số; công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

   

b) Theo dõi các Chương trình đầu tư y tế tỉnh, huyện; các Chương trình mục tiêu về: Y tế, dân số - KHHGĐ, HIV/AIDS, vệ sinh an toàn thực phẩm; các dự án đầu tư xây dựng giao cho các ngành thuộc lĩnh vực được phân công theo kế hoạch hàng năm.

 

c) Giúp Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo hoạt động của Ban Đại diện công tác người cao tuổi và các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thuộc lĩnh vực phân công theo dõi.

 

d) Phối hợp với Ban Tiếp công dân tham mưu lãnh đạo tỉnh giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực được giao phụ trách.

 

e) Theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các sở, ngành: Y tế, Bảo hiểm xã hội và các Hội: Người cao tuổi, Cựu TNXP, CCB, Nạn nhân chất độc màu da cam, Dưỡng sinh tâm thể, Sinh vật cảnh.

 

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Văn xã và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giao.

 

3. Ông Vũ Ngọc Hùng – Chuyên viên phòng Văn xã, giúp việc Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối Văn hoá – Xã hội

   

Đ/c Vũ Ngọc Hùng

 a) Theo dõi các lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo; khoa học, công nghệ; thông tin, truyền thông; bưu chính viễn thông; phát thanh, truyền hình.

  

b) Theo dõi Chương trình kiên cố hoá trường lớp học và nhà ở cho giáo viên; các Chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

 

c) Giúp Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo hoạt động của các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thuộc lĩnh vực phân công theo dõi.

 

d) Theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình, Trường Cao đẳng Cộng đồng, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, các đơn vị Bưu chính – Viễn thông; Hội khuyến học tỉnh.

  

e) Theo dõi các dự án đầu tư xây dựng giao cho các ngành thuộc lĩnh vực được phân công theo kế hoạch hàng năm.

 

f) Phối hợp với Ban Tiếp công dân tham mưu lãnh đạo tỉnh giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực được giao phụ trách.

 

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Văn xã và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giao.

   

(Quyết định số 375/QĐ-VPUBND ngày 12/7/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu)

 
Minh Tiến