Thứ tư 3/3/2021
in trang
Làm tốt công tác phối hợp, tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
 

Để làm tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019. UBND tỉnh Lai Châu đã đưa ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm để các cấp, ngành triển khai thực hiện.

 

 

Theo đó, việc xây dựng chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành; kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy; công tác dự báo, cảnh báo thiên tai và thông tin tuyên truyền; công tác đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao nhận thức cộng đồng; công tác quy hoạch phòng chống thiên tai; công tác chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ”; công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, nhà nước; công tác cứu trợ, hỗ trợ; công tác trồng và bảo vệ rừng; đầu tư xây dựng và củng cố hệ thống công trình phòng chống thiên tai; thực hiện nghiêm chế độ thường trực, trực ban, thông tin báo cáo... là những công việc mà Ban Chỉ đạo các cấp phải nắm chắc và triển khai thực hiện.

 

UBND tỉnh đã giao Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tham mưu cho Ban Chỉ huy các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn; phối hợp với các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ và tổ chức trực ban để thông tin kịp thời, cảnh báo cho các đơn vị trong phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả. Giao UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; rà soát, kiểm tra các vị trí xung yếu, khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai trên địa bàn để đề xuất, triển khai các biện pháp phòng ngừa và ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân và Nhà nước; tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi, thông báo, cảnh báo và tham mưu kịp thời các biện pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai...

 

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu cơ các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh căn cứ trên chức năng, nhiệm vụ làm tốt công tác phối hợp, tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo thông tin liên lạc, công tác tuyên truyền; tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, công tác dự báo nắm tình hình; đôn đốc các địa phương về công tác chuẩn bị phòng ngừa, ứng phó trước khi thiên tai xảy ra và công tác khắc phục hậu quả sau khi thiên tai xảy ra.

 
Bảo Ngọc