Thứ bảy 13/8/2022
in trang
Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện CTMTQG gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu
 

Ngày 05/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 510 /KH-UBND, Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2010 - 2020.

 

Mục đích của Kế hoạch nhằm đánh giá toàn diện, tổng thể kết quả và tác động của 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình), trong đó, tập trung đánh giá những mặt được, chưa được, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình;…

 
Nội dung tổng kết : Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giai đoạn 2010-2020; xây dựng định hướng thực hiện Chương trình giai đoạn sau năm 2020.

 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh hướng dẫn, đôn đốc BCĐ các huyện, thành phố thực hiện Kế hoạch tổng kết; xây dựng báo cáo, in ấn hoàn chỉnh tài liệu phục vụ Hội nghị tổng kết cấp tỉnh; nội dung chương trình, chuẩn bị giấy mời, hội trường và các điều kiện để tổ chức Hội nghị tổng kết cấp tỉnh theo Kế hoạch; phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh rà soát, lập danh sách các tập thể, cá nhân tiêu biểu trình UBND tỉnh và Chính phủ xem xét, quyết định.

 
Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT (Văn phòng Điều phối tỉnh) hướng dẫn các địa phương, đơn vị bình xét lựa chọn các tổ chức cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trình khen thưởng các cấp; tổng hợp, thẩm định hồ sơ khen thưởng trình Uỷ ban nhân dân tỉnh và Chính phủ xem xét, quyết định khen thưởng.

 
Đối tượng, tiêu chuẩn, số lượng khen thưởng thực hiện theo Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 2020 và Kế hoạch số 1930/KH-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020.

 
Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình Lai Châu phối hợp với Văn phòng Điều phối tỉnh và các địa phương tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 
Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh xây dựng báo cáo tổng kết, đồng thời lựa chọn bình xét các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 của đơn vị, gửi Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Nội vụ xem xét, tổng hợp trình khen thưởng các cấp theo quy định.

 
UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã tổ chức đánh giá kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tổ chức Hội nghị tổng kết cấp huyện, thành phố; gửi báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới về Văn phòng Điều phối tỉnh đúng thời gian quy định; hướng dẫn, chỉ đạo các xã lựa chọn cá nhân, tập thể và lập hồ sơ đề nghị khen thưởng các cấp;...

 

 

 
Thu Hoài