Thứ bảy 13/8/2022
in trang
Chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng
 

Thời gian qua, các cấp, ngành trong tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, cũng như củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

    
Chuyển biến tích cực


Xác định tuyên truyền, giáo dục là một bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng của Đảng, là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa tích cực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết. UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt, tuyên truyền có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN. Đồng thời, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, ngăn ngừa sai phạm, PCTN, lãng phí; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh”.

 
Công

       

tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác đấu tranh PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được các cấp, các ngành thực hiện bằng nhiều hình thức như: Biên soạn, phát hành tài liệu, tờ rơi, pa nô, áp phích; tuyên truyền trên Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử các sở, ban, ngành, các huyện và thành phố; tuyên truyền thông qua hoạt động “Ngày Pháp luật”; đưa nội dung PCTN vào giảng dạy ở các sơ sở giáo dục. Năm 2018, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền được 147 buổi với 14.530 lượt người, phát sóng 67 tin, 35 bài phóng sự có nội dung về công tác PCTN và được dịch ra 04 thứ tiếng dân tộc (Thái, Mông, Dao, Hà Nhì); các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh đã thực hiện giảng dạy nội dung PCTN cho 368 lớp với 14.039 học sinh, sinh viên, học viên.

 
Qua công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đã tạo sự chuyển biến về tư tưởng, nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ và Nhân dân, đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về PCTN. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa tham nhũng.

 
Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động như: Công khai các nội quy, quy chế cơ quan; quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng đất; công khai tài chính; đấu thầu các công trình có nguồn vốn từ ngân sách; công khai công tác tiếp nhận, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm và quản lý cán bộ với nhiều hình thức như ban hành văn bản thông báo, niêm yết, công khai tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông hoặc đưa tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

 

 
Năm 2018, các cấp, các ngành thực hiện hơn 130 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính, chuyên ngành và thanh tra trách nhiệm tại 395 đơn vị tổ chức, cá nhân. Qua kết luận 96 cuộc đã phát hiện 58 đơn vị có vi phạm với tổng số tiền 6.825,21 triệu đồng, sai phạm về đất với tổng diện tích 299.912m2; ban hành 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 148 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 45 tập thể, 109 cá nhân. Tiếp nhận 1.378 đơn khiếu nại, tố cáo; tổng số đơn khiếu nại, tố cáo các cơ quan hành chính nhà nước phải giải quyết là 19 đơn/12 vụ việc, kết quả đã giải quyết 09/12 vụ việc và đang xem xét giải quyết 03/12 vụ việc thuộc thẩm quyền của tỉnh.

 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng

 
Năm 2019, Lai Châu tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng làm trong sạch nội bộ và nâng cao sức chiến đấu của hệ thống chính trị, tạo niềm tin trong quần chúng Nhân dân, góp phần thúc đấy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí".

 
Đồng thời, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Kế hoạch của Tỉnh ủy Lai Châu về công tác PCTN; chỉ đạo các cấp, các ngành cần xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng; giải quyết dứt điểm các vụ việc tố cáo của công dân nhất là đơn tố cáo liên quan đến hành vi tham nhũng; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan khi để xảy ra tham nhũng...

 
Nguyễn Chanh