Thứ hai 23/5/2022
in trang
Thực hiện văn bản chỉ đạo của Trung ương về lĩnh vực giáo dục và đào tạo
 
 
 
UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện chính sách miễn giảm học phí cho trẻ em học lớp mẫu giáo 5 tuổi theo quy định tại Nghị định số 145/2018/NĐ-CP.
 
Nhằm thực hiện Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; Báo cáo số 1594/BC-UBVHGDTTN14 ngày 15/10/2018 của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về Kết quả khảo sát một số nội dung trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2012-2017; Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025.
  
 
  
UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện chính sách miễn giảm học phí cho trẻ em học lớp mẫu giáo 5 tuổi theo quy định tại Nghị định số 145/2018/NĐ-CP.
 
Triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh thực hiện nội dung kiến nghị của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đối với UBND tỉnh/thành phố tại Báo cáo số 1594/BC-UBVHGDTTN14.
 
Trên cơ sở hướng dẫn của bộ, ngành trung ương, tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án theo nội dung Quyết định số 1436/QĐ-TTg và triển khai thực hiện, tham mưu, báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

 
Thu Hoài