Thứ bảy 13/8/2022
in trang
Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng
 
UBND tỉnh yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn vay, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
  
Tiếp tục chủ trì, đẩy mạnh triển khai các chương trình tín dụng trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhất là các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018); chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
 
 
   
Chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động cân đối nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của khách hàng; tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp cải thiện và minh bạch hóa thông tin tín dụng; tiếp tục thực hiện tiết giảm tối đa chi phí, nhằm cho vay với lãi suất hợp lý, đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng kết hợp với việc đổi mới quy trình cho vay, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, qua đó tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp được bình đẳng và thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.
    
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện giải pháp đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản (nhà kính, nhà lưới,..) trên đất nông nghiệp trong đầu tư nông nghiệp công nghệ cao để làm tài sản đảm bảo vay vốn ngân hàng và hỗ trợ các tổ chức tín dụng trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm và các khoản nợ xấu theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu các tổ chức tín dụng.
  
Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với ngành Ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ngân hàng để phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế -xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh;
 
 Đẩy mạnh triển khai các chương trình tín dụng nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng cao, nông nghiệp sạch, sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết chuỗi giá trị;
 
 Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/2015/CT-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;
 
 Triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
 Hỗ trợ các tổ chức tín dụng trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu theo Nghị định số 42/2017/QH14 của Quốc hội Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu các tổ chức tín dụng.
 
 
Thu Hoài