Thứ hai 23/5/2022
in trang
Nhiệm vụ tham mưu đề xuất phương án lắp đặt trạm BTS của VNPT Lai Châu
 
 
UBND tỉnh chỉ đạo Giao BQL Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; UBND thành phố Lai Châu nghiên cứu, đề xuất phương án lắp đặt trạm phát sóng trạm BTS 2G/3G/4G tại khu vực Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh của VNPT Lai Châu.
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 2516/CV-VNPTLCU-KTĐT ngày 09/10/2018 của VNPT Lai Châu về việc xin triển khai lắp đặt phát sóng trạm BTS 2G/3G/4G tại khu vực quảng trường UBND tỉnh Lai Châu.
   
Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo:
 
1. Giao BQL Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; UBND thành phố Lai Châu nghiên cứu, đề xuất phương án lắp đặt trạm phát sóng trạm BTS 2G/3G/4G tại khu vực Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh của VNPT Lai Châu đảm bảo mỹ quan, an toàn và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định, trước ngày 31/10/2018.
  
2. VNPT Lai Châu có trách nhiệm chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu (nếu có) để các đơn vị xem xét thẩm định đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành. Căn cứ nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện.
 
 
Việt Tiến