Thứ ba 20/4/2021
in trang
Tham mưu xây dựng nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình cấp thiết phát sinh năm 2018
 
UBND tỉnh chỉ đạo giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xây dựng, đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc chương trình cấp thiết phát sinh năm 2018.
  
Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 520/TTr-SKHCN ngày 10/10/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc xin chủ trương xây dựng nhiệm vụ thuộc chương trình cấp thiết mới phát sinh năm 2018.
 
Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến:
 
1. Nhất trí giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xây dựng, đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc chương trình cấp thiết phát sinh năm 2018 như đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 520/TTr-SKHCN ngày 10/10/2018.
 
Về nội dung, trình tự, thủ tục tham mưu đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ yêu cầu đảm bảo tính cấp thiết và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.
 
2. Giao Sở Tài chính trên cơ sở nhiệm vụ được giao của Sở Khoa học và Công nghệ và đề xuất đặt hàng của UBND tỉnh với Bộ Khoa học và Công nghệ, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí đối ứng để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
 
 

Căn cứ nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức, triển khai thực hiện

 
Minh Tiến