Thứ tư 5/10/2022
in trang
Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước...
 
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội (Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) trên địa bàn tỉnh.
 
 
 Mục đích
 
Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội.
  
Xác định các nhiệm vụ cụ thể, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện Đề án.
 
Yêu cầu
 
Thực hiện đầy đủ, kịp thời những nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại Đề án.
 
Các nhiệm vụ triển khai Đề án phải phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, gắn với thời gian và lộ trình cụ thể, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
 
Các nội dung của Kế hoạch phải đảm bảo tính khoa học, khả thi, phù hợp với tình hình địa phương.
 
Nhiệm vụ và giải pháp
  
 Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và cơ chế chính sách về thanh toán qua ngân hàng
 
Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản nhằm tạo hành lang pháp lý và cơ chế chính sách về thanh toán qua ngân hàng cho các ngân hàng cung ứng đa dạng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán trên cơ sở ứng dụng công nghệ hiện đại, như: Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt và Nghị định số 80/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 101/2012/NĐ-CP; dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền; dự thảo văn bản về cơ chế chính sách thanh toán qua ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam soạn thảo.
 
Đơn vị chủ trì: NHNN chi nhánh tỉnh Lai Châu.
 
Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.
 
Triển khai ứng dụng các hình thức, phương thức mới, hiện đại phục vụ thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội
 
- Phát triển, mở rộng mạng lưới thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước, các bệnh viện, trường học, các điểm giao dịch một cửa tại các cơ quan Nhà nước, các điểm thu nộp thuế của cơ quan thuế, hải quan, chi trả an sinh xã hội,.. trên địa bàn tỉnh để phục vụ thanh toán qua ngân hàng.
 
- Chủ động nghiên cứu, triển khai áp dụng các sản phẩm dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp, thuận tiện cho khách hàng trong thu, nộp thuế, thanh toán hoá đơn định kỳ (tiền điện, tiền nước, học phí), viện phí, chi trả lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội; trong đó chú trọng phát triển các sản phẩm, dịch vụ thanh toán hiện đại nhưng dễ sử dụng và phù hợp với điều kiện ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và có thể áp dụng đối với những đối tượng khách hàng chưa có tài khoản ngân hàng.
 
- Chủ động nghiên cứu, triển khai áp dụng phát triển thêm các sản phẩm thẻ ngân hàng đa năng, đa dụng cho phép thực hiện các giao dịch thu, nộp, thuế, nhận tiền bảo hiểm xã hội, nộp học phí, viện phí với nhiều hình thức thanh toán: Trực tuyến, qua POS, mPOS, trên ứng dụng điện thoại di động thông minh, không tiếp xúc, trường gần trên di động và các dịch vụ thanh toán hiện đại khác.
 
Đơn vị thực hiện: Các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.
 
Đơn vị phối hợp: Kho bạc Nhà nước, các cơ quan thuế, các bệnh viện, trường học, bảo hiểm xã hội,..
   
Triển khai thực hiện biện pháp trao đổi, chia sẻ thông tin phù hợp giữa đơn vị cung ứng dịch vụ công với ngân hàng
  
Đẩy mạnh trao đổi thông tin dữ liệu, kết nối giữa Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan với hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu phối hợp thu ngân sách nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền, doanh nghiệp và người dân thực hiện đa dạng, linh hoạt các dịch vụ thanh toán.
  
Mở rộng và phát triển việc kết nối liên thông giữa các ngân hàng với các đơn vị điện, nước, trường học, bệnh viện, bảo hiểm xã hội để thực hiện việc xử lý và đối chiếu thông tin dưới dạng dữ liệu điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi và quản lý các khoản thu, chi với khách hàng được nhanh chóng, chính xác.
 
Đơn vị thực hiện: Các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh căn cứ điều kiện hạ tầng và khả năng đáp ứng của mình để tổ chức triển khai thực hiện.
  
Đơn vị phối hợp: Kho bạc Nhà nước, các cơ quan Thuế, các bệnh viện, trường học, bảo hiểm xã hội,..
 
Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; chính quyền địa phương các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trong việc triển khai các giải pháp đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công
 
Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt các giải pháp:
 
a) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu.
 
Là đơn vị đầu mối chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, chính quyền địa phương các huyện, thành phố trong việc tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch này. Thực hiện đôn đốc, giám sát và có báo cáo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất tình hình triển khai thực hiện và các khó khăn vướng mắc về UBND tỉnh và đơn vị cấp trên; tổ chức tổng kết vào cuối năm 2020. Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực của mình phụ trách, cụ thể:
  
- Tiếp tục chỉ đạo việc tổ chức, hoàn thiện hạ tầng thanh toán điện tử của hệ thống ngân hàng để phục vụ cho việc thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội;
 
- Chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn đầu tư cơ sở hạ tầng và công nghệ kết nối với các đơn vị cung ứng dịch vụ công; đa dạng các phương thức thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội.
 
b) Kho bạc Nhà nước tỉnh: Chỉ đạo Kho bạc cấp huyện, thành phố thực hiện tốt việc theo dõi thanh quyết toán bằng hóa đơn điện tử đối với các khoản chi từ ngân sách của các cơ quan đơn vị. Tiếp tục phối hợp với ngành ngân hàng Lai Châu thực hiện trả lương cho các đối tượng hưởng Ngân sách Nhà nước qua tài khoản ngân hàng.
  
c) Cục Thuế tỉnh: Tham mưu UBND tỉnh trong việc hoàn thiện, tăng cường kết nối xử lý giải pháp trao đổi thông tin dữ liệu với Kho bạc Nhà nước, hệ thống ngân hàng để đáp ứng tốt yêu cầu phối hợp thu ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử; nhất là thu, nộp thuế điện tử để hỗ trợ công tác quản lý, thu thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, doanh nghiệp và người dân thực hiện đa dạng, linh hoạt các dịch vụ thanh toán trong việc thu, nộp thuế điện tử. Đẩy mạnh công tác trao đổi thông tin, cơ sở dữ liệu, cập nhật đầy đủ thông tin về chế độ chính sách, hệ thống ứng dụng tin học hỗ trợ người nộp thuế. Triển khai áp dụng mô hình hoá đơn điện tử; đồng thời tăng cường kiểm soát thanh toán, phát hành hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, chống thất thu thuế; tính pháp lý của chứng từ điện tử, lưu trữ chứng từ điện tử.
 
d) Sở Công Thương: Yêu cầu Công ty Điện lực Lai Châu phối hợp với hệ thống Ngân hàng trong việc đẩy mạnh triển khai mô hình thanh toán tiền điện qua ngân hàng; nghiên cứu chuẩn hoá thông tin dữ liệu khách hàng, tạo thuận lợi cho việc truy xuất thông tin để thực hiện thanh toán.
  
đ)Sở Y tế:Phối hợp với ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, triển khai thanh toán viện phí qua ngân hàng; tăng cường lắp đặt các thiết bị chấp nhận thẻ tại các Bệnh viện, Trung tâm y tế các huyện, thành phố và các cơ sở y tế phục vụ việc thanh toán viện phí được nhanh chóng. Tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích, vận động, hướng dẫn người dân về thanh toán không dùng tiền mặt qua các hình thức phù hợp.
   
e) Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích, vận động, hướng dẫn cán bộ, công chức, phụ huynh, học sinh về thanh toán không dùng tiền mặt qua các hình thức phù hợp (như: POS; mPOS; Internet Banking…), nhất là trong thu, đóng học phí tại các trường học.
  
f)Bảo hiểm xã hội tỉnh: Phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn triển khai thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội cho các đối tượng thụ hưởng, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của người thụ hưởng.
  
g) Công an tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với ngành Ngân hàng và các sở, ban, ngành liên quan khác trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thanh toán điện tử.
 
h)Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Lai Châu; Cổng thông tin điện tử tỉnh: Thường xuyên phối hợp với ngành Ngân hàng và các sở, ban, ngành liên quan thực hiện công tác thông tin, truyên truyền, hướng dẫn về kiến thức thanh toán không dùng tiền mặt, các tiện ích, tiện lợi của thanh toán không dùng tiền mặt, các chính sách của Nhà nước, của ngành về đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công.
  
l) UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo, triển khai, lồng ghép các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch vào các chương trình, kế hoạch phát triển của địa phương hằng năm, như: Phát triển kinh tế - xã hội; phát triển dịch vụ trên địa bàn; đề xuất các biện pháp khuyến khích, ưu đãi phù hợp đối với các cá nhân sử dụng thẻ, phương tiện thanh toán hiện đại trong thanh toán dịch vụ công và đơn vị trường học, bệnh viện, công ty điện lực, công ty cấp nước thực hiện thu phí dịch vụ qua ngân hàng.
   
m) Công ty Cổ phần nước sạch Lai Châu: Phối hợp với các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai mô hình thanh toán tiền nước qua ngân hàng; nghiên cứu chuẩn hoá thông tin dữ liệu khách hàng, tạo thuận lợi cho việc truy xuất thông tin để thực hiện thanh toán.
  
n)Các chi nhánh ngân hàng thương mại; tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán: Chủ động triển khai thực hiện cung ứng các loại hình dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn theo chỉ đạo, hướng dẫn của NHNN Việt Nam, hệ thống ngân hàng cấp trên; đảm bảo điều kiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của triển khai thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công.
 
Đơn vị chủ trì: NHNN chi nhánh tỉnh Lai Châu.
 
Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.
 
5. Tiếp tục đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, tạo niềm tin cho khách hàng
  
Các chi nhánh ngân hàng, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trên địa bàn cập nhật và áp dụng các biện pháp tiên tiến bảo đảm an ninh, an toàn cho các hệ thống thanh toán, các sản phẩm dịch vụ thanh toán.
  
Tăng cường sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, sự phối hợp giữa ngân hàng với các đơn vị liên quan trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn. NHNN chi nhánh tỉnh tăng cường công tác thanh tra, giám sát đối với công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán của các chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trên địa bàn.
 
Kiểm tra, rà soát hệ thống máy giao dịch tự động (ATM) và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán (POS); tăng cường hệ thống đảm bảo an toàn, bảo mật cho các giao dịch qua ATM, POS và các giải pháp xác thực khách hàng để phòng, chống các hành vi gian lận.
  
Chủ động theo dõi và xử lý kịp thời những vướng mắc, sai sót; đồng thời có biện pháp khuyến cáo, hướng dẫn khách hàng phòng tránh các rủi ro, thủ đoạn gian lận.
 
Phổ biến kiến thức về các hành vi lừa đảo, biện pháp nhận biết rủi ro, cách phòng tránh và xử lý khi bị lợi dụng trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt.
  
Đơn vị chủ trì: NHNN chi nhánh tỉnh Lai Châu.
  
Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các chi nhánh ngân hàng thương mại.
 
Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ khác
  
Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng địa phương, để tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, đào tạo, hướng dẫn về thanh toán không dùng tiền mặt đến người dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả; tuyên truyền, giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ thanh toán công và chi trả an sinh xã hội.
  
Tăng cường đào tạo cho cán bộ, nhân viên của các chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán để có kỹ năng hướng dẫn khách hàng hiểu và sử dụng các dịch vụ, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.
 
Áp dụng các hình thức thi đua, khen thưởng định kỳ hàng năm hoặc đột xuất đối với các chi nhánh ngân hàng và các tổ chức, cá nhân đóng góp tích cực, triển khai có hiệu quả việc thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội.
 
Đơn vị chủ trì: NHNN chi nhánh tỉnh Lai Châu.
 
Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan truyền thông, báo chí; các chi nhánh ngân hàng thương mại.
 
 Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 đến năm 2020.
  
Kinh phí
 
- Nguồn kinh phí thực hiện được bố trí từ các nguồn: Ngân sách nhà nước; kinh phí của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán và các nguồn vốn hợp pháp khác.
 
- Các Sở, ngành, chính quyền địa phương sử dụng dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm để thực hiện các nội dung của Kế hoạch.
 
Tổ chức thực hiện
   
1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, đề xuất các biện pháp tháo gỡ, xử lý những khó khăn vướng mắc; định kỳ hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện, tổ chức tổng kết vào cuối năm 2020.
 
2. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan
 
Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch này. Chủ động bố trí kinh phí đảm bảo cho việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Định kỳ trước ngày 30 tháng 11 hàng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện qua Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh (đơn vị chủ trì, tham mưu UBND tỉnh) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

 

 
Huy Dương