Thứ tư 3/3/2021
in trang
Nội dung tuyên truyền tháng 5/2018
 
Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 5/2018. (CV 335-CV/ĐU, ngày 14/5)
   
Thực hiện các Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối: Số 47-HD/BTG ngày 27/4/2018 về hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 5; số 48-HD/BTG ngày 02/5/2018 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018). Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Cấp uỷ các chi bộ trực thuộc chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Cụ thể:
  
Tuyên truyền mục đích, yêu cầu, nội dung theo Hướng dẫn số 48-HD/BTG, ngày 02/5/2018 của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh.
 
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền tháng 5 năm 2018, tập trung vào 09 nội dung theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh; ngoài ra cần nhấn mạnh một số sự kiện quan trọng diễn ra trong tháng 5 năm 2018 như:
 
Kỷ niệm 132 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 – 1/5/2018); 200 năm ngày sinh C.Mác (05/5/1818 – 05/5/2018); 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2018); 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018).
 
Hướng dẫn số 47, 48-HD/BTG của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh Lai Châu yêu cầu Cấp uỷ các chi bộ download trên Trang thông tin điện tử Văn phòng, mục Hoạt động của Đảng uỷ Văn phòng.
 
Yêu cầu Cấp uỷ các chi bộ trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo việc tuyên truyền đến 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt các nội dung trên; kết thúc đợt học tập báo cáo kết quả tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện về Đảng uỷ Văn phòng trước ngày 29/5/2018.
 
 
Huy Dương