Thứ tư 5/10/2022
in trang
Văn phòng UBND tỉnh: Triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022
 
Ảnh minh họa.
Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 86/KH-VPUBND triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022.
Kế hoạch nhằm tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, đảm bảo công khai, minh bạch. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cở. Thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Đổi mới phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan về công tác dân vận theo hướng gần dân, trọng dân và phục vụ nhân dân. Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và phải gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh.
 
Trong đó, tập trung vào các nội dung trọng tâm như tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác dân vận chính quyền; Tập trung nâng cao hiệu lực hiệuquả quản lý nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh cải cách hành chính; Xây dựng và thực hiệnquy chế dân chủ ở cơ sở; Tăng cường công tác kiểm tra công vụ; kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện công tác dân vận của cơ quan...
 
BBT