Thứ hai 23/5/2022
in trang
Hưởng ứng, truyền thông về Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021
 
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 743/VPUBND-HC về việc tổ chức Hưởng ứng, truyền thông về Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021.
 Trong đó, Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu trưởng các phòng, ban, trung tâm triển khai một số nội dung sau: Tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị nội dung Kế hoạch số 2978/KH-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền tập trung Ngày pháp luật từ ngày 15/10/2021 đến hết ngày 15/11/2021.
 
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các hoạt động, hình ảnh hưởng ứng Ngày pháp luật trên Trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (http://pbgdpl.laichau.gov.vn/).
 
Trung tâm Tin học và Công báo tăng cường đăng tin, bài, phóng sự tuyên truyền hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2021 lên Trang Thông tin điện tử Văn phòng và Cổng Thông tin điện tử tỉnh để công chức, viên chức, người lao động nắm, thực hiện.
 
BBT