Thứ hai 15/8/2022
in trang
Tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị bảo đảm an sinh xã hội
 
Ngày 10/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1502 /UBND-XD tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị bảo đảm an sinh xã hội.
           
UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường việc phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/8/2016 trình UBND tỉnh trước ngày 23/8/2016 để xem xét chỉ đạo.
 
Thu Hoài