Thứ hai 23/5/2022
in trang
Phân công công tác của lãnh đạo UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2016-2021
 
Ngày 25/7, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 919/QĐ-UBND, phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh
 
Lãnh đạo, quản lý toàn diện các hoạt động của UBND tỉnh theo luật định và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực sau:
 
Công tác Đối ngoại; tổ chức bộ máy, cán bộ (bao gồm cả quyết định cử cán bộ, công chức đi đào tạo sau đại học; bồi dưỡng ở nước ngoài; tuyển dụng công chức, viên chức; đào tạo cử tuyển); biên giới; quốc phòng, an ninh; quy hoạch (gồm cả quy hoạch đô thị), kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư, tài chính, ngân sách; phòng chống tham nhũng; thi đua, khen thưởng; cải cách hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính;
 
Chủ trương đầu tư các dự án, chủ trương điều chỉnh quy hoạch, bổ sung nhiệm vụ và các nội dung có liên quan đến bổ sung ngân sách;
 
Quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Tỉnh uỷ, HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh; chỉ đạo công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Ban xây dựng đảng tỉnh và các đoàn thể Nhân dân, các cơ quan trong khối nội chính. Lãnh đạo hoạt động của Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thành phố.
 
Trực tiếp làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo theo quy định của Trung ương, phân công của Tỉnh uỷ và theo các lĩnh vực trực tiếp phụ trách;
 
Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương sau:
 
Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Cục Thống kê, Văn phòng UBND tỉnh;
 
Thành phố Lai Châu.
 
Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;
 
 Đồng chí Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
 
Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc khi Chủ tịch UBND tỉnh đi vắng hoặc được Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền;
 
Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực; y tế, chăm sóc bảo vệ sức khỏe; văn hóa, thể thao, du lịch; khoa học công nghệ; dân số gia đình và chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; thông tin và truyền thông; lao động, thương binh và xã hội, cứu trợ nhân đạo, dạy nghề; công tác dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, bình đẳng giới, dân vận chính quyền; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng – an ninh; Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc;
 
Trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, các dự án: Đầu tư kết cấu hạ tầng văn hoá - xã hội, sắp xếp ổn định dân cư 2 xã Tà Tổng, Mù Cả huyện Mường Tè; Dự án bảo tồn và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người; các dự án giao cho các ngành trong khối theo kế hoạch hàng năm (Bao gồm cả mua sắm vật tư, sách giáo khoa, thiết bị y tế, trường học). Trực tiếp chỉ đạo triển khai các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn (Quyết định 755/QĐ-TTg); chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số;
 
Giúp Chủ tịch UBND tỉnh việc thực hiện quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Ban xây dựng đảng tỉnh và các đoàn thể Nhân dân;
 
Trực tiếp làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực được giao phụ trách;
 
Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, địa phương sau:
 
Các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với các lĩnh vực được phân công phụ trách), Ban Dân tộc tỉnh, Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình, Bưu điện tỉnh, viễn thông Lai Châu, viễn thông quân đội và các doanh nghiệp kinh doanh viễn thông khác trên địa bàn; Bảo hiểm xã hội, Hội Văn học nghệ thuật, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh, các tổ chức hội và các Hội nghề nghiệp, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Hội Chữ thập đỏ tỉnh;
 
Huyện Sìn Hồ, huyện Phong Thổ;
 
Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực được phân công;
 
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND tỉnh phân công, uỷ quyền.
 
Đồng chí Giàng A Tính - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 
Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các lĩnh vực: Quản lý, phát triển đô thị, xây dựng; giao thông vận tải; thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; ngân hàng; Kinh tế đối ngoại; Quản lý các hoạt động phát triển kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế, khu công nghiệp; Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tập thể; công tác giảm nghèo; Chỉ đạo triển khai các chủ trương, quy hoạch, kế hoạch về phát triển, khai thác, quản lý nguồn và lưới điện; Quản lý về giá, các loại phí, lệ phí; Quản lý công sản và vốn, tài sản của Nhà nước tại các doanh nghiệp theo phân cấp của Chính phủ;
 
Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị và các dự án đầu tư thuộc các ngành trong khối theo kế hoạch giao hàng năm; chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;
 
Trực tiếp làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực được giao phụ trách;
 
Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, địa phương sau:
 
Các sở, ngành: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với các lĩnh vực được phân công phụ trách), Giao thông Vận tải, Xây dựng, Công Thương; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Phát triển và các Ngân hàng Thương mại, Bảo Việt, Hải quan, Cục thuế, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Chính sách, Liên minh Hợp tác xã, Điện lực; Văn phòng Ban an toàn giao thông, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, Nhà khách Hương Phong;
 
Huyện Tam Đường, Nậm Nhùn;
 
Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực được phân công;
 
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND tỉnh phân công, uỷ quyền.
 
Đồng chí Lê Trọng Quảng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 
Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác di dân tái định cư các dự án thủy điện: Sơn La, Lai Châu, Huổi Quảng, Bản Chát; nông nghiệp và phát triển nông thôn; xây dựng nông thôn mới; Quy hoạch bố trí, ổn định dân cư các xã biên giới Việt - Trung (Quyết định số 570/QĐ-TTg); Chương trình phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới Việt - Trung; Chương trình bố trí dân cư (Quyết định 1776/QĐ-TTg); ứng phó với biến đổi khí hậu, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Quản lý, bảo vệ, cấp phép khai thác, chế biến khoáng sản; quản lý đất đai, bảo vệ môi trường; Trực tiếp phụ trách các Chương trình thuộc lĩnh vực được giao phụ trách;
 
Trực tiếp chỉ đạo triển khai các phương án đền bù, hỗ trợ; các dự án thành phần thuộc dự án TĐC thủy điện: Sơn La, Lai Châu, Huổi Quảng, Bản Chát. Chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính (QĐ 513/QĐ-TTg), Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc; Chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư xây dựng giao cho các ngành trong khối theo kế hoạch hàng năm;
 
Trực tiếp làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;
 
Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, địa phương sau:
 
Các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Quỹ Phát triển đất tỉnh; Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT, Ban QLDA giảm nghèo tỉnh (Ban WB), Trung tâm Khí tượng thủy văn.
 
Huyện Tân Uyên và huyện Than Uyên;
 
Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực được phân công;
 
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND tỉnh phân công, uỷ quyền.
 
Đồng chí Lê Văn Bảy - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh
 
Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ mối quan hệ và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Công an chỉ đạo.
 
Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, địa phương sau:
 
Huyện Mường Tè;
 
Các đơn vị thuộc lực lượng Công an tỉnh;
 
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND tỉnh phân công, uỷ nhiệm.
 
Đồng chí Phạm Quang Ngân - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên UBND tỉnh, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
 
Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, tìm kiếm cứa nạn, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai; giữ mối quan hệ và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Quốc phòng và Quân khu 2 chỉ đạo.
 
Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
 
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND tỉnh phân công, uỷ nhiệm;
 
Các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh
 
 Giúp Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách các ngành, lĩnh vực được giao tại các quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
 
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND tỉnh phân công, uỷ nhiệm.
 
Hùng Cường