Thứ hai 15/8/2022
in trang
Kết luận của đ/c Giàng A Tính tại cuộc họp bàn thành lập địa điểm tập kết hàng hoá
 
Ngày 29 tháng 7 năm 2016, đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp bàn thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa ở cửa khẩu Ma Lù Thàng. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng.
  
Sau khi nghe Ban quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng báo cáo sự cần thiết phải có địa điểm để xây dựng bãi tập kết, kiểm tra hàng hóa ở cửa khẩu Ma Lù Thàng, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Giàng A Tính – P.Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau: (Tải về Thông báo số 48/TB-UBND ban hành ngày 29/7/2016)
  
1. Đồng ý về chủ trương cho thuê khu đất bãi đỗ xe số 2 diện tích 7.346m2 nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng để thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng.
  
2. Giao Ban quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng:
  
Tổ chức lựa chọn doanh nghiệp có đủ điều kiện kinh doanh kho bãi theo đúng trình tự thủ tục quy định, có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp được lựa chọn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định.
 
Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hoàn thiện các thủ tục cần thiết để trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành.
  
3. Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với Ban quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng trong lựa chọn doanh nghiệp và hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục cần thiết trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
  
4. Thời gian: Hoàn thành trong tháng 8 năm 2016
  
Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Giàng A Tính- Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc ngày 29/7/2016. Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.
 
Minh Tiến