Thứ hai 15/8/2022
in trang
Mời họp. Thời gian: 08h00’ (thứ 6) – ngày 29/7/2016. (GM 79)
 
Cập nhật, 15:30’ ngày 26/7/2016
 
Ngày 26/7/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 79/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Họp bàn về kiến nghị của Doanh nghiệp tư nhân XNK Xuân Tính xin cấp đất để xây dựng bãi tập kết hàng hoá.
          
Thành phần:
   
Chủ trì: Đ/c Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Công thương, Tài nguyên và Môi trường.
 
Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý khu KTCK Ma Lù Thàng.
 
Đại diện lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng.
 
Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, Chuyên viên TM.
        
Thời gian: 1/2 ngày, từ 08h00’ (thứ 6) – ngày 29/7/2016.
 
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh – tầng 3 – nhà B.
 
Giao Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng báo cáo nội dung Quyết định số 385/KTCK-ĐT ngày 07/10/2015 và tình hình thực hiện đầu tư diện tích kho quan ngoại của Doanh nghiệp tư nhân XNK Xuân Tính.
 
Giao các Sở: Tài chính, Xây dựng, Công thương, Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu đề xuất, kiến nghị đề nghị của Doanh nghiệp tư nhân XNK Xuân Tính để tham gia ý kiến tại cuộc họp.
 
Sao gửi kèm theo Văn bản số 04/CV ngày 20/7/2016 của Doanh nghiệp tư nhân Xuân Tính.
 
 
Minh Tiến