Thứ hai 23/5/2022
in trang
(HOẢ TỐC) Mời họp. Thời gian: 09h00’ (thứ 6) – ngày 29/7/2016. (GM 78)
 
Cập nhật, 15:30’ ngày 26/7/2016
 
Ngày 26/7/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 78/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán.
          
Thành phần:
   
* Đoàn Kiểm toán Nhà nước: Tổ kiểm toán số 04-KTNN Chuyên ngành III.
 
* Tỉnh Lai Châu:
 
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh.
 
Văn phòng UBND tỉnh: Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên theo dõi.
 
Ngành Y tế: Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế và các phòng, đơn vị liên quan; Thủ trưởng, kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) của các cơ sở y tế tuyến tỉnh và 05 huyện: Tân Uyên, Than Uyên, Tam Đường, Phong Thổ, Mường Tè. (Giao Sở Y tế mời).
      
Thời gian: 09h00’ (thứ 6) – ngày 29/7/2016.
 
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh – tầng 3 – nhà B.
 
Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Y tế đảm bảo phòng họp và các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị.
 
 
Minh Tiến