Thứ bảy 13/8/2022
in trang
Trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất và trước kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh
 
Đó là nội dung Công văn (HOẢ TỐC) số 1356/UBND-TH ban hành ngày 22/7/2016.
 
Theo đó, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo:
 
Giao các sở, ban, ngành tỉnh và các đơn vị cól iên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý tổ chức xem xét giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo nội dung Công văn số 221/HĐND-VP.
 
Kết quả giải quyết, văn bản trả lời yêu cầu báo cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) trước ngày 24/7/2016 để tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh. Gửi kèm file vào địa chỉ email: pthvpubnd-laichau@chinhphu.vn
 
Minh Tiến