Thứ hai 23/5/2022
in trang
Giao nhiệm vụ tham mưu triển khai thực hiện công tác cử tuyển năm 2016
 
 
Ngày 18/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số  1316/UBND - VX,giao nhiệm vụ tham mưu triển khai thực hiện công tác cử tuyển năm 2016.
 
Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu Nghị định số 49/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Công văn số 3306/BGDĐT-KHTC nêu trên, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện công tác cử tuyển năm 2016 bảo đảm tiến độ và đúng quy định, trong đó trước ngày 15/8/2016 trình UBND tỉnh một số nội dung sau:
  
Dự thảo Kế hoạch đào tạo cử tuyển năm 2016 chi tiết đến từng đơn vị dự kiến sử dụng xét tuyển vào vị trí việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.
   
Trong Dự thảo Kế hoạch có nội dung báo cáo kết quả xét tuyển vào vị trí việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp từ năm 2013 đến năm 2015.
 
Thành lập Hội đồng cử tuyển năm 2016.
 
Thu Hoài