Thứ hai 23/5/2022
in trang
Lấy ý kiến dự thảo Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
 
Để sớm hoàn thiện dự thảo Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 259/VPUBND-TH đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến về một số nội dung sau:
 
1. Đánh giá tổng thể về nội dung, kết cấu, bố cục của dự thảo Quy chế; cho ý kiến cụ thể về những nội dung trong Quy chế; những vấn đề chưa rõ hoặc còn có ý kiến khác nhau.
 
2. Góp ý, làm rõ những nội dung quy định cụ thể, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Trách nhiệm, phạm vi, cách thức giải quyết công việc và quan hệ công tác; yêu cầu, nội dung chương trình công tác, công tác chuẩn bị, xây dựng các đề án, quan hệ phối hợp trong việc chuẩn bị đề án, việc theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác; quy định về thời hạn ban hành, thẩm quyền ký ban hành các văn bản, công tác phát hành văn bản, sao, lưu văn bản...
 
(Để tham gia ý kiến, đề nghị các đơn vị khai thác Dự thảo Quy chế làm việc của UBND tỉnh trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh).
 
Các ý kiến tham gia bằng văn bản (hoặc cho ý kiến trực tiếp vào văn bản dự thảo) gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 20/7/2016 để tổng hợp trình UBND tỉnh.
 
Minh Tiến