Thứ hai 23/5/2022
in trang
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 10/7/2016
 
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai công tác bàn giao đối với các Ban Quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh ngày 10/7/2016.
   
Ngày 10/7/2016, Thường trực UBND tỉnh tổ chức họp triển khai công tác bàn giao đối với các Ban Quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Ngọc An - Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Lao động Thương binh và Xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình: Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
Sau khi nghe ý kiến của Giám đốc các Ban Quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo một số nội dung như sau: (Tải về Thông báo số 41/TB-UBND)
 
1. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn các chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án) đã và đang được giao làm chủ đầu tư các dự án (trừ Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) tiến hành công tác bàn giao các dự án thuộc diện phải bàn giao về các Ban Quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh tiếp tục quản lý và triển khai thực hiện theo đúng quy định.
 
2. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn các chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án) đã và đang được giao làm chủ đầu tư các dự án (trừ Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) thực hiện công tác bàn giao tài chính, tài sản về các Ban Quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh tiếp tục quản lý và triển khai thực hiện theo đúng quy định.
 
3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh phương án điều chỉnh nhiệm vụ chủ đầu tư tại các quyết định phân bổ kế hoạch vốn đã giao cho các sở, ngành về các Ban Quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh tiếp tục thực hiện; Rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý đầu tư trên địa bàn phù hợp với mô hình sắp xếp các Ban Quản lý dự án theo quy định của Luật Xây dựng và điều kiện thực tiễn của địa phương.
 
4. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc các Ban Quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh khẩn trương hoàn thiện phương án đề xuất, sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp phòng, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành.
 
5. Giao Kho bạc Nhà nước thực hiện tiếp nhận hồ sơ đã hoàn tất trước ngày 30/6/2016 đủ điều kiện thanh toán, giải ngân của các chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án) thuộc diện phải tổ chức sắp xếp lại và chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư để thực hiện kiểm soát, thanh toán giải ngân theo quy định. Thời điểm cuối cùng Kho bạc Nhà nước tiếp nhận hồ sơ của các đơn vị nêu trên (tính theo dấu bưu điện hoặc phiếu giao nhận hồ sơ) đến hết ngày 15/7/2016.
Thời điểm chốt số liệu để thực hiện công tác bàn giao về tài sản, tài chính và các dự án thuộc diện phải bàn giao giữa chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án) về các Ban Quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh tính đến hết ngày 30/6/2016.
 
Minh Tiến