Thứ hai 15/8/2022
in trang
Hoàn thiện thuyết minh dự án theo Chương trình SP-RCC trên địa bàn tỉnh.
 
Ngày 13/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn (HOẢ TỐC) số 1284/UBND-TN v/v hoàn thiện Thuyết minh dự án theo Chương trình SP-RCC trên địa bàn tỉnh.
 
Thực hiện Công văn số 2763/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 08/7/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hoàn thiện Thuyết minh dự án theo Chương trình SP-RCC (sao gửi kèm), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
 
1. Các Sở, ngành chức năng; UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát, lựa chọn 01 dự án theo Chương trình SP-RCC cấp bách, cấp thiết nhất ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn, lĩnh vực quản lý theo nội dung Công văn số 2763/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 08/7/2016, danh mục dự án gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trước ngày 15/7/2016.
 
2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp kết quả báo cáo của các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố; lựa chọn dự án, hoàn thiện thủ tục theo nội dung Công văn số 2763/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 08/7/2016, trình UBND tỉnh trước ngày 16/7/2016 để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.
 
Minh Tiến