Thứ hai 23/5/2022
in trang
(HOẢ TỐC) Mời họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 6/2016 (GM 66)
 
Cập nhật, 16h15’ ngày 28/6/2016
   
Ngày 28/6/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 66/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
  
Dự họp các nội dung 3,4,5,6,7,8 (theo Công văn số 118-CV/VPTU) kỳ họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 6 năm 2016.
         
Thành phần:
  
Đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Đồng chí Đoàn Đức Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng. Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
 
(Các đại biểu khai thác tài liệu họp tại http://vpubnd.laichau.gov.vn mục Tài liệu hội nghị để nghiên cứu, tham gia).
           
Thời gian – Địa điểm: theo Công văn số 118-CV/VPTU.
 
Minh Tiến