Thứ hai 23/5/2022
in trang
Đánh giá triển khai Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2011 – 2020, định hướng đến 2030
 
Ngày 27/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1159 /UBND-TM, đánh giá tình hình triển khai Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2011 – 2020, định hướng đến năm 2030.
    
Theo đó, giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch, tình hình xuất nhập khẩu trên địa bàn năm 2016; xây dựng báo cáo theo nội dung yêu cầu tại Văn bản số 5402/BCT-XNK ngày 16/6/2016 của Bộ Công Thương (Sao gửi kèm theo). Trình UBND tỉnh trước ngày 05/7/2016 để xem xét báo cáo Bộ Công Thương theo quy định.  
 
 
 
Thu Hoài