Thứ hai 23/5/2022
in trang
Mời họp hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện chính sách phát triển NN tỉnh, 08h00’ (thứ Tư) – ngày 15/6
 
Cập nhật, 16:15’ ngày 10/6/2016
 

Ngày 10/6/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 61/GM-UBND  mời dự họp.

 
Nội dung:
  
UBND tỉnh tổ chức hội thảo để lấy ý kiến tham gia hoàn thiện chính sách phát triển nông nghiệp của tỉnh trong giai đoạn tới.
         
Thành phần:
  
Tthường trực UBND tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc, Hội Nông dân, Ban Kinh tế - HĐND tỉnh.
 
Sở Nông nghiệp và PTNT: Lãnh đạo Sở và các đơn vị trực thuộc có liên quan.
 
UBND các huyện: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện (phụ trách nông, lâm nghiệp); lãnh đạo Phòng Nông nghiệp, Trạm Khuyến Nông và Ban Quản lý rừng phòng hộ.
 
Các công ty: Cổ phần ĐT phát triển chè Tam Đường; Cổ phần Trà Than Uyên; TNHH chè Hồng Đức.
 
Công ty CP cao su Lai Châu, Công ty CP cao su Lai Châu II.
 
Phóng viên dự, đưa tin: Đài PTTH tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh.
           
Thời gian: ½ ngày, khai mạc 08h00’ (thứ Tư) – ngày 15/6/2016.
 
Địa điểm: Phòng họp số 10 – Trung tâm Hội nghị Văn hoá tỉnh.
 
Giao Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp; Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị và gửi tài liệu cho các đại biểu trước khi họp. Các đại biểu khai thác tài liệu trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT theo địa chỉ http://sonnptnt.laichau.gov.vn mục Các văn bản dự thảo.
 
Minh Tiến