Thứ hai 23/5/2022
in trang
(HOẢ TỐC) Mời họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2016, 08h00' ngày 24/5/2016 (GM 53)
 
                                        Cập nhật, 16:40’ ngày 19/5/2016
  Ngày 19/5/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 53/GM-UBND mời dự họp.
  
I. Nội dung
 
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư
 
  Báo cáo bổ sung kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT - XH năm 2015.
 
2. Sở Xây dựng
 
- Chương trình Phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
 
- Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lai Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 
3. Sở Y tế
 
  Đề án về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020.
 
4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
  Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020.
 
5. Sở Nội vụ
 
  Quyết định tổng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lai Châu năm 2016.
 
6. Văn phòng UBND tỉnh
 
  Dự thảo Quyết định Ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.
 
 (Đề nghị các đại biểu khai thác tài liệu họp tại http://vpubnd.laichau.gov.vn  mục tài liệu hội nghị để nghiên cứu, tham gia).
 
II.  Thành phần:
 
1.  Đại biểu triệu tập: Các đồng chí thành viên UBND tỉnh.
 
2. Đại biểu mời: Trân trọng kính mời các đồng chí:
 
-  Đại diện Thường trực HĐND tỉnh.
 
-  Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
 
- Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Liên đoàn Lao động tỉnh.
 
- Đại diện Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh.
 
-  Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh uỷ.
 
- Thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá TT&DL, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động TB&XH, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc, Bộ CH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Ban QLDA di dân – tái định cư tỉnh, Ban QLXD các công trình tỉnh, Ban QL Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Đài PT-TH tỉnh (Trường hợp đặc biệt, cấp trưởng đi vắng, cấp phó đi thay phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh).
 
- Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên: Văn phòng ĐĐBQH, Văn phòng HĐND tỉnh.
 
- Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên, TT. Tin học và Công báo.
 
-  Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh, Cổng giao tiếp điện tử tỉnh.
 
III. Thời gian:  01 ngày, khai mạc hồi 08h00' ngày 24/5/2016.
 
IV. Địa điểm: Phòng họp số 10 - Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh.
 
Thu Hoài