Thứ hai 15/8/2022
in trang
Thông báo về việc thay đổi thời gian phiên họp UBND tỉnh tháng 5 (lần 1) năm 2016
 
Ngày 04/5, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 25/ TB-UBND Về việc thay đổi thời gian phiên họp UBND tỉnh tháng 5 (lần 1) năm 2016.
 
Ngày 29/4/2016, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Giấy mời số 44/GM-UBND về việc mời họp UBND tỉnh tháng 5 (lần 1) năm 2016, thời gian tổ chức: Ngày 05/5/2016.
 
Tuy nhiên, do chương trình công tác của Lãnh đạo UBND tỉnh có sự thay đổi, UBND tỉnh Lai Châu hoãn tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 5 (lần 1) năm 2016, thời gian tổ chức: Ngày 05/5/2016. Thời gian phiên họp cụ thể, UBND tỉnh Lai Châu sẽ có Giấy mời sau.
 
Hùng Cường