Thứ hai 15/8/2022
in trang
KH Đón tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội Khóa XIII
 
Ngày 20/4/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 700/KH-UBND, đón tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội Khóa XIII.
      
NỘI DUNG KẾ HOẠCH
 
1. Ngày 27/4/2016:
 
- 15h00’: Đón Đoàn Giám sát tại Cầu Hang Tôm.
  
Thành phần:
  
Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính;
 
Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo UBND huyện Nậm Nhùn.
 
- 15h45: Đoàn thăm và làm việc tại Nhà máy Thuỷ điện Lai Châu.
 
- 18h30’: Tiếp cơm Đoàn tại thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn (Thành phần của huyện và địa điểm giao UBND huyện Nậm Nhùn chuẩn bị, mời).
 
- Buổi tối: Đoàn nghỉ tại Ban QLDA Nhà máy Thuỷ điện Sơn La.
 
2. Ngày 28/4/2016:
 
- 07h00’: Mời Đoàn ăn sáng tại thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn. (Thành phần của huyện và địa điểm giao UBND huyện Nậm Nhùn chuẩn bị, mời).
 
- 07h30’: Đoàn công tác từ huyện Nậm Nhùn đi về Khách sạn Hương Phong, thành phố Lai Châu.
 
- 11h30’: Tiếp cơm Đoàn Giám sát tại Nhà khách Hương Phong.
 
Thành phần:
 
Đoàn Giám sát của Uỷ ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội Khoá XIII;
 
Đại diện Thường trực HĐND tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh;
 
Đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính;
 
Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.
 
- 14h00’: Đoàn Giám sát làm việc với UBND tỉnh tại Phòng họp Tầng 3, Nhà B, khu Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh.
 
Thành phần:
 
Đoàn Giám sát của Uỷ ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội Khoá XIII;
 
Đại diện Thường trực HĐND tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh;
 
Đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.
 
- 19h00’: Tiếp cơm đoàn tại Nhà khách Hương Phong.
 
Thành phần: Như thành phần làm việc.
 
3. Ngày 29/4/2016:
 
- 07h00’: Mời Đoàn ăn sáng và tiễn Đoàn về Hà Nội.
 
Thành phần:
 
Đoàn Giám sát của Uỷ ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội Khoá XIII;
 
Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính;
 
Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.
 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
1. Giao Sở Tài chính
   
Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan chuẩn bị tài liệu, báo cáo làm việc (theo nội dung Đề cương kèm theo Công văn số 3357/UBTCNS13 ngày 14/4/2016 của Uỷ ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội Khoá XIII); đảm bảo các điều kiện ăn, nghỉ cho Đoàn Giám sát Uỷ ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội trong thời gian Đoàn làm việc tại địa bàn thành phố Lai Châu.
 
2. Đề nghị Ban QLDA Nhà máy Thuỷ điện Sơn La.
    
Đảm bảo điều kiện phục vụ thăm quan và chỗ nghỉ cho Đoàn giám sát của Quốc hội, của tỉnh trong thời gian đoàn thăm và làm việc tại Nhà máy Thuỷ điện Lai Châu.
 
3. Giao UBND huyện Nậm Nhùn.
  
Đảm bảo điều kiện ăn, nghỉ cho Đoàn trong thời gian Đoàn công tác thăm và làm việc tại huyện Nậm Nhùn.
 
4. Giao Sở Giao thông Vận tải
  
Đảm bảo giao thông cho Đoàn công tác trong thời gian Đoàn công tác làm việc tại tỉnh.
  
Căn cứ nội dung Kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.
 
Kế hoạch này thay cho Giấy mời.
 
Minh Tiến