Thứ hai 15/8/2022
in trang
(HỎA TỐC) KH Tổ chức HN "Tổng kết hoàn thành dự án DD TĐC thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh"
 
Ngày 07/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn (HỎA TỐC) số 605/UBND-NN tổ chức hội nghị tổng kết như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 
Mục đích
 
Việc tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện dự án di dân, tái định cư thuỷ điện Sơn La là đánh giá toàn bộ kết quả đạt được trong cả quá trình thực hiện dự án. Hội nghị tổng kết nhằm biểu dương thành quả chung của tỉnh, cũng như tôn vinh những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong quá trình thực hiện dự án di dân, tái định cư thuỷ điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
Yêu cầu
 
Việc tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện dự án di dân, tái định cư thuỷ điện Sơn La phải trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.
 
II. QUY MÔ HỘI NGHỊ: Hội nghị cấp tỉnh.
 
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
 
Thời gian thực hiện: Bắt đầu lúc 08h00’, Thứ 7, ngày 23/4/2016.
 
Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị - Văn hóa,tỉnh Lai Châu.
 
IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ: Tổng số khách mời dự kiến: 180 người. Trong đó:
 
Khách mời Trung ương và tỉnh bạn: Dự kiến 40 người.
 
Khách mời tại tỉnh: Dự kiến 140 người.
 
V. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ
 
Văn nghệ chào mừng (30 phút).
 
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 
Xem phóng sự tài liệu về công tác quá trình thực hiện dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh (30 phút).
 
Báo cáo tổng kết hoàn thành dự án của Ban Chỉ đạo di dân TĐC thuỷ điện Sơn La tỉnh Lai Châu.
 
Các báo cáo tham luận:
 
- Ban QLDA Bồi thường, di dân TĐC tỉnh.
 
- UBND huyện Mường Tè.
 
- Xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ.
 
- Bản Bình Luông, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường.
 
- 01 hộ dân bản Nậm Ngập, xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ.
 
Phát biểu của lãnh đạo tỉnh.
 
Công tác khen thưởng.
 
Kết thúc hội nghị (Sau hội nghị mời toàn thể đại biểu tham dự hội nghị tại Nhà khách Hương Phong).
 
VI. PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ: Thành lập 03 tổ công tác:
 
1. Tổ Nội dung:
 
Nhiệm vụ: Chuẩn bị báo cáo tổng kết hoàn thành dự án di dân TĐC của tỉnh; hướng dẫn chuẩn bị, thẩm định nội dung các báo cáo tham luận tại hội nghị (riêng báo cáo tham luận cấp xã báo cáo ở hội nghị của tỉnh và hội nghị tổng kết của Trung ương); dự thảo Bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh tại hội nghị; xây dựng phóng sự tài liệu.
 
Thành phần:
 
Ông Hoàng Đại Thắng – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tổ trưởng.
 
Ông Trần Văn Dũng – Phó Trưởng Ban QLDA Bồi thường, di dân TĐC tỉnh, Tổ phó.
 
Lãnh đạo UBND các huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Tam Đường, Tổ viên.
 
Lãnh đạo Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Tổ viên.
 
Tiến độ: Hoàn thành các nội dung Báo cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách trước ngày 20/4/2016.
 
2. Tổ Thi đua khen thưởng:
 
Nhiệm vụ: Chuẩn bị các nội dung về Thi đua, khen thưởng tại hội nghị.
 
Thành phần:
 
Bà Mùa Thị Dung – Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Tổ trưởng.
 
Ông Lê Thanh Hải – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ phó.
 
Lãnh đạo Ban QLDA Bồi thường, di dân TĐC tỉnh, Tổ viên.
 
Lãnh đạo UBND các huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Tam Đường, Phong Thổ - Tổ viên.
 
Tiến độ: Hoàn thành báo cáo thành tích các trường hợp đề nghị khen cao trước ngày 10/4/2016 để gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT; hoàn thành báo cáo thành tích các trường hợp đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tăng Bằng khen trước ngày 15/4/2016.
 
3. Tổ Hậu cần:
 
Nhiệm vụ:
 
Chuẩn bị các nội dung về công tác hậu cần, công tác khánh tiết, chương trình văn nghệ, bố trí ăn nghỉ phục vụ đại biểu, chuẩn bị quà tặng đại biểu.
 
Hướng dẫn xây dựng, tổng hợp dự toán kinh phí, quản lý, sử dụng kinh phí và quyết toán kinh phí tổ chức Hội nghị tổng kết đúng quy định hiện hành.
 
Thành phần:
 
Ông Nguyễn Sỹ Cảnh – Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng.
 
Ông Lê Thanh Hải – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ phó.
 
Chuyên viên các phòng: Phòng Kinh tế ngành – Tái định, Văn xã, Tổng hợp – Nội chính, Quản trị - Tài vụ thuộc Văn phòng UBND tỉnh, Tổ viên.
 
Lãnh đạo, cán bộ Ban QLDA Bồi thường, di dân TĐC tỉnh (số lượng do tổ trưởng quyết định trưng tập).
 
Tiến độ: Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hậu cần để tổ chức hội nghị trước ngày 22/4/2016.
 
VII. NHIỆM VỤ CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ
 
Rà soát, thực hiện giải ngân chi trả tất cả các phương án bồi thường, hỗ trợ trước ngày 20/4/2016.
 
Đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, đưa vào sử dụng toàn bộ các dự án thành phần; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành các công trình còn lại.
 
Tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các khu, điểm TĐC.
 
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn năm 2016.
 
VIII. KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
 
Kinh phí: Kinh phí tổ chức hội nghị tổng kết tạm tính: 499.705.000 đồng.
 
(Có biểu dự toán chi tiết kèm theo)
 
Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh.
 
Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh quyết định tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2016 cho các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
Minh Tiến