Thứ hai 23/5/2022
in trang
(HOẢ TỐC) Mời họp, thời gian 08h00’ (Thứ Hai) - ngày 14/03/2016 (GM 20)
 
Cập nhật, 09h20’ ngày 10/3/2016
Ngày 10/3/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 20/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
  
Triển khai công tác khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán năm 2016 của Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII tại tỉnh Lai Châu.
         
Thành phần:
  
Thường trực HĐND tỉnh.
 
Thường trực UBND tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động TBXH, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ, Than Uyên, Tân Uyên, Nậm Nhùn.
 
Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên VX, TH.
    
Thời gian: 08h00’ (thứ 2) – ngày 14/3/2016.
 
Địa điểm:  Phòng họp UBND tỉnh – tầng 3 – nhà B – TT Hành chính Chính trị tỉnh.
 
Giao Sở Tài chính:
 
Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn công tác Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII.
 
Đảm bảo các điều kiện ăn nghỉ và làm việc cho Đoàn công tác trong thời gian Đoàn công tác làm việc tại tỉnh.
 
Minh Tiến