Thứ hai 15/8/2022
in trang
Chủ trương xây dựng dự án trồng rừng thay thế
 
Ngày 22/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 225 /UBND-NLN, chủ trương xây dựng dự án  trồng rừng thay thế.
 
 Theo đó, UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho Công ty Cổ phần cao su Lai Châu và Công ty Cổ phần cao su Lai Châu II, lập dự án trồng rừng thay thế trên địa bàn huyện Sìn Hồ, Nậm Nhùn (trong diện tích đất hiện do công ty đang quản lý; đất có độ dốc lớn trên 35o, chất đất xấu, vùng thường có gió mạnh, không trồng được cây cao su) theo đề nghị của Sở Nông nghiệp & PTNT, cụ thể:
 
- Địa điểm:
 
+ Huyện Sìn Hồ tại các xã: Ma Quai, Lùng Thàng, Nậm Tăm, Nậm Cha, Pa Khoá, Noong Hẻo, Căn Co, Nậm Cuổi, Chăn Nưa, Làng Mô.
 
+ Huyện Nậm Nhùn tại các xã: Lê Lợi, Pú Đao, Nậm Pì.
 
- Quy mô:
 
+ Công ty Cổ phần cao su Lai Châu: Dự kiến khoảng 300 (ba trăm) ha;
 
+ Công ty Cổ phần cao su Lai Châu II: Dự kiến khoảng 300 (ba trăm) ha;
 
- Thời gian: Lập dự án trình thẩm định, phê duyệt trước ngày 31/3/2016.
 
- Nguồn vốn: Từ nguồn vốn trồng rừng thay thế của các dự án xây dựng công trình thủy điện nộp về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh.
   
 Giao Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành liên quan hướng dẫn các Công ty lập dự án và trình thẩm định, phê duyệt đảm bảo mục tiêu, tiến độ và các quy định hiện hành.
 
Thu Hoài