Thứ hai 15/8/2022
in trang
Rà soát thực hiện pháp luật về kinh doanh nước sạch
 
Ngày 22/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 221  /UBND-TM, rà soát thực hiện pháp luật về kinh doanh nước sạch.
   
Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát việc thực hiện pháp luật về kinh doanh nước sạch trên địa bàn tỉnh theo nội dung yêu cầu tại Văn bản số 2004/BTC-TTr ngày 03/02/2016 của Bộ Tài chính, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện pháp luật về kinh doanh nước sạch trên địa bàn theo đúng quy định; trình UBND tỉnh trước ngày 10/3/2016 để xem xét chỉ đạo.
 
Thu Hoài