Thứ hai 23/5/2022
in trang
Chỉ thị tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn huyện Mường Tè năm 2016
 
Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 15/02/2016 của UBND tỉnh v/v tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng -  tìm kiếm cứu nạn huyện Mường Tè năm 2016.
  
Trong thời gian qua các địa phương, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; cán bộ và Nhân dân đã tham gia tích cực trong việc tổ chức chữa cháy rừng trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ, góp phần hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra. Tuy nhiên công tác tuyên truyền, giáo dục còn hạn chế, nhận thức về hậu quả và tính tàn khốc của cháy rừng ở một số bộ phận Nhân dân chưa đầy đủ; việc phát huy vai trò trách nhiệm của Ban Chỉ huy BVR - PCCCR các cấp, tổ chuyên trách bảo vệ rừng và cộng đồng dân cư còn hạn chế.
 
Theo dự báo của cơ quan Khí tượng Thủy văn, do tác động của biến đổi khí hậu nên thời tiết ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, nắng nóng, khô hạn trong mùa khô có khẳ năng kéo dài và xảy ra ở nhiều nơi. Mặt khác, với đặc điểm về địa lý, điều kiện về địa hình và những khó khăn về dân sinh, kinh tế - xã hội, nên nguy cơ cháy rừng rất cao. Để thực hiện tốt nhiệm vụ PCCCR-BVR trên đại bàn tỉnh năm 2016 và các năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn tại huyện Mường Tè làm cơ sở rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo PCCCR-BVR trên địa bàn tỉnh như sau:
 
1. Bộ CHQS tỉnh chủ trì với Sở Nông nghiệp & PTNT
 
 Chỉ đạo huyện Mường Tè xây dựng kế hoạch diễn tập ứng phó cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn huyện thông qua Ban Chỉ đạo diễn tập và Bộ Tham mưu Quân khu 2 theo quy định; thực hành diễn tập bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn tuyệt đối.
 
2. UBND huyện Mường Tè
 
Thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập, chỉ đạo Ban Chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, các phòng, ban chức năng của huyện làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí địa điểm, tổ chức lực lượng tham gia, xây dựng văn kiện; kiện toàn Ban Chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của huyện, Ban Chỉ huy BVR & PCCCR cơ sở và tổ chức luyện tập, diễn tập theo kế hoạch bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu đề ra.
 
Lập dự toán kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức diễn tập gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh cân đối bố trí.
  
3. Tiến độ triển khai
 
Thông qua kế hoạch tại Quân khu trước ngày 10/3/2016.
 
Soạn thảo văn kiện diễn tập xong trước ngày 15/3/2016.
 
Hoàn thành công tác chuẩn bị diễn tập xong trước ngày 20/3/2016.
 
Tổ chức cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn huyện Mường Tè năm 2016; thời gian ½ ngày (dự kiến cuối tháng 3 năm 2016, từ ngày 20 ÷ 31/3/2016).
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp & PTNT, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Mường Tè và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị; báo cáo Ban Chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ & phát triển rừng và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (qua Bộ CHQS tỉnh) kết quả chuẩn bị diễn tập trước ngày 20/3/2016.
 
Minh Tiến